راهنمای پست زماندار

تصویر منو زماندار

یکی از ویژگی های ربات فراگیر ابزار پست زماندار است یعنی شما مطلب یا مطالبی را امروز تهیه می کنید و برای روز در آینده تنظیم می کنید.

از صفحه اول ربات گزینه مدیریار را انتخاب می کنید

صفحه اول ربات مدیریار فراگیر

در این گام روی گزینه فرستادن زماندار کلیک کنید

صفحه مدیریت مطالب ربات فراگیر

اکنون در فهرست مربوطه از شبکه های اجتماعی یکی را انتخاب کنید و روز و زمان ارسال را تعیین کنید.

نحوه ارسال زماندار ربات فراگیر
منو ارسال زماندار به پیام رسان و شبکه های اجتماعی بر اساس روز و ساعت

حالا هر چند تا مطلب که می خواهید بفرستید تا ربات آنها را در صف قرار دهد