میزبانی وب ارزان در آمریکا

مجهز به هارد SSD

100 MB America
 • 100MB​ Storage
 • 2 GB Band Width
 • unlimited FTP
 • unlimited Email Account
 • unlimited SQL Database
 • unlimited Sub Domain
 • unlimited Park Domain
 • 0 Addon Domain
200 MB America
 • 200MB Storage
 • 4 GB Band Width
 • unlimited FTP
 • unlimited Email Account
 • unlimited SQL Database
 • unlimited Sub Domain
 • unlimited Park Domain
 • 0 Addon Domain
300 MB America
 • 300MB Storage
 • 6 GB Band Width
 • unlimited FTP
 • unlimited Email Account
 • unlimited SQL Database
 • unlimited Sub Domain
 • unlimited Park Domain
 • 0 Addon Domain
500 MB America
 • 500MB Storage
 • 10 GB Band Width
 • unlimited FTP
 • unlimited Email Account
 • unlimited SQL Database
 • unlimited Sub Domain
 • unlimited Park Domain
 • 0 Addon Domain